Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  
ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ « ⴽⵓⵏⵜⵓⵏⵉⵔ ⵎⴰⵏⴰⵊⵎⵏⵜ » ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵉⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
07 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⵎⴰⵙ « ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵉⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵥⵍⵉⵜ "ⴽⵓⵏⵜⵓⵏⵉⵔ ⵎⴰⵏⴰⵊⵎⵜ", ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ 50 ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵉⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ « ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 500 ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵉⵢⴰⵜ ».

ⵉⵣⴹⴰⵕ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ 1 ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ 3 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵃⴰⵡⵉⵢⴰ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⵙⵎⴽⵍ 3.312.409 ⵃⴰⵡⵢⴰ ⵏ 20 ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ 11 % ⴳ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ 6 ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.