Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:49

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⴳⵎⵉⵏ (ⵕⵕⴰⵚⵢⵓ) ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (2019-2022) ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 133 ⴰⴳⵕⴹ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 48 ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⴳⵎⵉⵏ (ⵕⵕⴰⵚⵢⵓ) ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ
05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵓⴱⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵡⴰⴹⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ 29 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⵔ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1963, ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵙⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⴽⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵚⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.