Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵓⵖⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵖⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⵙⵓⵖⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵙⵖⵓⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ (ⴽⵓⵔⵉⴱⵉⵔ), ⵙⵓⵖⵏⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴷⵢⴰⵏⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵙⵓⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵙⵓⵖⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.