Maghreb Arab Press

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴳⵓⴼ.
ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ
12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⴷⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜⵏ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴷ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵓⵎⴰⵙ ⵕⴰⵢⵍⵉ , ⵅⴼ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ "ⵍⴱⵔⵉⴽⵙⵉⵜ" ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵜ.

ⵙⵙⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ, ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⴼⵖ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.