Maghreb Arab Press

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 10% ⴳ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ (ⴰⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⵣⴼⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ 5,1 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⵙ 10% ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵎⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 10% ⴳ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ (ⴰⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵕⴳⵏ ⵍⵉⵃⵚⴰⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⵎⴰⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ 17%, ⴷ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 1%.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⴰⵙⴰⴹⴰⴼ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ) ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵏⵜ ⵏ 56% ⴷ 55% ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ ⵏ 56 % ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.