Maghreb Arab Press

ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⵔ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ (ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵣⵡⵉⵜⵏ)

ⴱⴰⵔⵉⵙ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵄⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵣⵡⵉⵜⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ (ⵟⵓⴱ ⵔⵉⵙⴰ) ⵜⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⵔ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.
ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⵔ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ (ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵣⵡⵉⵜⵏ)
28 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴼⵔⴰ ⵣⵡⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴷⵖ, ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⴰⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵜⵓⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⴽⴹⵓⴱⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ (ⴼⵕⴰⵏⵙ 2), ⴷ ⵙⵙⵉⵔⵡ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⵖⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⴼⵉⵄ ⵣⵡⵉⵜⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵕⵣⵎ ⴰⵣⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴳ ⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ 26 ⴽⴹⵓⴱⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵄⵜ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⵏⴰⵡⵏ.

ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵡⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰ ⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ (ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵡⵓⵛⵛⵉ, ⴷ ⵜⵎⵍⵙⴰ…).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.