Maghreb Arab Press

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⵔ ⴰⴱⴰⵔⴰⵜⵉ ⴳ ⵢⴰⴷ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵔⵓⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ.

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⵔ ⴰⴱⴰⵔⴰⵜⵉ, ⴷⴰⵜ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ « ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴳ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ » ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵕⵕⵓ ⴳ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵢⵓⴳⴳⵔⵏ ».
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.