Maghreb Arab Press

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  
ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵣⵉⴼⴰ ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵙⴰⴽⵓ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ.
ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵙⵎⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⴷⵖ ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ “ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵉⴳⵕ ⵉⵥⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”.

ⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ,ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ (5-6 ⴽⵜⵓⴱⵔ) ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.