Maghreb Arab Press

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ... ⵖⵍⵉⵏ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⵙ 67% ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ 22.358 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ, ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 67,48%, ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ... ⵖⵍⵉⵏ ⵉⵎⵣⵏⵣⵏ ⵙ 67% ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ
09 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵏ ⵏ « ⴹⴰⵚⵢⴰ » ⴷ « ⵕⵓⵏⵓ », ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵙ 28,56 % ⴷ 18,36%, ⵣⵣⵏⵣⵏⵜ 6386 ⴷ 4106 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ « ⴼⵓⵕⴹ » ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ 1242 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ, ⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ 8,81%, ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017, ⵜⴹⴼⴰⵕⵜⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⴼⵓⵍⵥⴼⴰⴳⵏ » (1242 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ) ⴷ "ⴱⵓⵊⵓ" (1139 ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ).

ⵉⵙⵙⴱⵖⵔ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵎⵏ ⵉⵎⵙⵖⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.