Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:01

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ: ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵕⵓⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵕⵓⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⵡⵜⵙⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2023.
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ: ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵕⵓⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)
07 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵕⵓⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⴷ ⵉⵏⴼⴽⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ 815 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵕⵓ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 14.000 ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵕⵓⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ 2016 ⴳⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵔⴰ ⵡⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ, ⴳ 2023, ⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ 1,5 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵕⵓ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ 50.000 ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵎⴰⵙ ⵎⵍⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ « ⴰⴷⴳⵉ» ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵍⴽⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.