Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:00

ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴰⴹⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏ" ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⴳ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ (17 - 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ), ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⴰⵙ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴳⵓⵎⵏⵜ, ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⴷⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵏⴼⵍⵜ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵉⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⴷⵔⴰⵔ, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵡⴰⵅⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵍⵏ, ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.