Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:51

ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵏⴰⴼⴰⵡⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ(ⴰⵎⴰⴳⵔ)

ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵣ, ⵙ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ » ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵏⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵏⴰⴼⴰⵡⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ(ⴰⵎⴰⴳⵔ)
03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵢⴰⵜ, ⴳ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵢⴰⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.