Maghreb Arab Press

ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵣⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ.
ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵛⵛⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ
04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵛⴰⵎⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⵍⵉⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵜⵓ ⵢⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵛⴰⵎⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.