Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵚⵓⴽⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⴰⴷⴷⴰⵡⵜ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ 2018 (ⴳ ⵎⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 33 ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ).

ⵜⵓⵛⴽⴰ ⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ ⵙⴳ 08 ⴰⵔ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.