Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵡⴹ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 68% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵔⵉⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 10,3 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵖⵍⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ 68,3%.
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵡⴹ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 68% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ)
16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⴹ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 8,5 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵉⵡⴹⵏ 56,2%.

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵍⵡⵉⵃⴷⴰ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ) ⵜⵣⵔⵉ ⴰⵔ 94,7% ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⴷⴰⵜ 58,9% ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (3,3 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⴷⴰⵜ 2 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⴱ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.