Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:28

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ ⵜⵉⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ.
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ
11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴽⵓ ⵎⴰⴽⵉⵏⵓ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵊⴰⴱⵓⵏ .

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉ ⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵓⵅⵚⵚⵓ ⴳⵔ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵔⴰ ⵙⴳ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵏ.

ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ, ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵙⵏⴼⵍ, ⴷ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵜⵣⵉⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.