Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ « ⴰⵙⵍⵉⴷ » ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ « ⴰⵙⵍⵉⴷ » ⴳ 2017, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴳⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵡⵙⵎⵉⵍ, ⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ.
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ « ⴰⵙⵍⵉⴷ » ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵉⵍⴽⵎ 11,35 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳ 2017, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⵙⵓⵜ ⴳ 10 % ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ 15% ⴷ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ 9% ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ 8% ⴷ ⵎⵉⵔⴽⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ 29%, ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵎⵓⵎ ⵉⵙⵖⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⴳ 151 ⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ 38% ⴳ ⵊⴰⴱⵓⵏ ⴷ 38% ⴳ ⵍⴱⵔⴰⵣⵉⵍ.

ⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⴷ ⵓⵎⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵎⵉⵍ, ⵜⵣⵎⵎⵓⵎ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⴳ 15% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.