Maghreb Arab Press

ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017, ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ.
ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ (ⵜⵛⵉⵔⵉ ⴱⵍⵓⵙⵓⵎ) ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵛⵛⵓⵃⵏⴰ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ
08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵟⴰⴱⵄ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵙ ⵢⵓⴳⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵎⵓⵃⴰⴽⴰⵎⴰ ⵉⵔⵎⵉⴷⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵜⴼⴽⴰ ⵍⵎⵃⴽⴰⵎⴰ ⵜⴰⵎⵎⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⵉ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ" ⴰⴼⴰⴷ ⵜ ⵜⵣⵣⵏⵣ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴴ ⴷⴰⵔⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓⴰ ⵓⵔ ⵉⵔⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.