Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:13

ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)

ⴽⵓⵜⵛⵉⵏⴳ (ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ)  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ.
ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵉ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵜⵛⵉⵏⴳ ⴳ ⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵎⴰⵙ « ⴰⴽⵛⵓⵎ ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵔ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ (ⴰⵙⵢⴰⵏ) ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⴱⵖⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵢⴰ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴳ ⵙ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵙⵇⵇⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ , ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⵍⵓⵍⵉ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ », ⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵅⴼ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.