Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:57

ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ (ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⴽⵉ ⵚⴰⵍ)

ⴷⴰⴽⴰⵔ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⴽⵉ ⵚⴰⵍ, ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵕ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ.
ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ  (ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⴽⵉ ⵚⴰⵍ)
21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

 

ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⴽⵉ ⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵔⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ « ⵜⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵢⵉⵡⵏⵜ » ⴳ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵙⵢⵉⵡⵏ » ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵢⵓⵎⵣ ⵙⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵏⵅ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴼⵔⴳ ⵜⵏⵏⴼⵉⵄⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵏⵏⴰ ⵏⵓⵔⵣⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⴷⵉⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.