Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:33

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵚⴽⵉⵡⵏ.


ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⴰⴷ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵜⴰⵙⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵉⵍ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴳ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵜⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵡ ⵉⵖⵜⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵢⴰⴷ.


ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵔⴰ ⵙⵓⵏⵖⵓⵢ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⴷ , ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵉⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵎⵔⵓⵏⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.