Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:23

« ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » : ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  
ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ », ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙⵡⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏ.
« ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » : ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵟⵟⵓⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵉⵕ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ », ⵎⴰⵙ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ 34 ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵜⵎⵎⴰⵏ 22 ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ , ⴷ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ 12 ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ 343 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵅⴼ ⵉⵡⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵏⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ 5 ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ 28 ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⵓⴽⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.