Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:39

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴱⴷⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ
22-10-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
21-10-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴳ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2013 ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ:

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ : ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵖ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
05-10-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 5 ⴽⵜⵓⴱⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ : ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵍⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵢⴰ
20-09-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵍⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵙⵎⴷⴰⵢ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ ⴱⵏⵎⵙⵄⵓⴷ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ
19-09-13
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵙⵎⴷⴰⵢ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ ⴱⵏⵎⵙⵄⵓⴷ, ⵍⵉⵉ ⵢⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵎⴼⴼⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏ 78 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵓⵎ» ⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵊⴰⵣ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ : ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵕⵕⵊ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ
13-09-13
ⵕⴱⴱⴰⵟ  -  

ⴰⴳⵕⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ « ⵓⵎ ⵍⵖⵉⵜ» ⵏⵖⴷ « ⵓⵎ» ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵍⴽⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵖ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵍⵜ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵊⴰⵣ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ (11-15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________