Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵍⵜⵖⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴷ « ⴰⵢ  ⴰⵢ  ⴱⵉ » ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ (ⴰⵢ ⴰⵢ ⴱⵉ) ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ « ⴼⵉⴽⵔ » (ⴰⵡⵏⴳⵎ) ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵚⵅⵉⵔⴰⵜ
03-12-14
ⵚⵅⵉⵔⴰⵜ  -  

ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ, ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴳ ⵚⵅⵉⵔⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ « ⴼⵉⴽⵔ » (ⴰⵡⵏⴳⵎ) ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴳ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ, ⵉⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵜⴰⵙⵏ ⵣⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
24-11-14
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴰⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ » ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ « ⵍⵉⵕⴽⴰⵎ », ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ : ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
24-11-14
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ : ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ : ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵕ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2013
18-10-14
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2013.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ ..ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 23 ⴽⵜⵓⴱⵔ
03-10-14
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 23 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵜⵉ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⴰⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
30-09-14
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵜⵉ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 4 ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵣⵏⵉⵇⴰ ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 28 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵕ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⴰⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵕⵃⵎⵓⵛ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ