Maghreb Arab Press

read more

11-06-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ (ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴱⴱⵓⵣ)
08-06-13
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴱⴱⵓⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
08-06-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 440 ⵏ ⵉⵙⵎ, ⵜⴰⴷⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵙⵔⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⴳⵏⴰⵡ, ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⴰⵡⵙ ⵖ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ (2013)
06-06-13
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ 2013, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵕⵕⵊ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵙⵎ « ⵍⵃⵍⵇⴰ». ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵇⴱⴰⵔ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⴼⴷⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⴼⵓⵍⴰ (ⵍⵄⵏⵚⵕ)
05-06-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ12 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ- ⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⴼⵓⵍⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⵃⵏⴷ ⵍⵄⵏⵚⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴹⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵏ
02-06-13
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵓⵄⴷⵉⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⵏⵥⵕⵓⴼⵜ. ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰ, ⵜⵜⵓⵡⴰⵍⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ: ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________