Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵏⵄⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵄⵕⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⵄⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵙⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵜ ⵙ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

07-01-16
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵍⵖⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵕⵥⴰⵎ ⵜⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵏⴰⴳ ⴰⴱⵓⵍⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
14-12-15
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴰⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ 11 ⴰⵔ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ «ⵉⴽⵜⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵉⵏ» ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵉⵏⴰⴳ ⴰⴱⵓⵍⵓⵏⵉ ⵔⵉⵜⵛⴰⵕⴷ ⴼⵓⵕⴱⵔⵉⵅ, ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⵉⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴱⴰⵕⴽ ⵛⴰⵏ ⵡⵓⴽ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.. ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
10-12-15
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴱⴰⵕⴽ ⵛⴰⵏ ⵡⵓⴽ, ⵉⴳⴰⵏ ⴱⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⴰⵔⵉⵎ ⴰⵍⴼⴰⵙⵉ ⴰⵍⴼⵉⵀⵔⵉ : ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵍⴰ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ
04-12-15
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵚⴰⵔⵉⵎ ⴰⵍⴼⴰⵙⵉ ⴰⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⵎⵍⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴳ ⵜⵍⴰ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⴰⵖⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ .. ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⴽⵓⵛⵛⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ» ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⴷⵉⵎⵓⵏ ⵍⵉⵊⵉ
03-12-15
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

« ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ .. ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⴽⵓⵛⵛⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ» ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⴷⵉⵎⵓⵏ ⵍⵉⵊⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵙⴰⵎⵉ ⴱⵓⵄⵊⵉⵍⴰ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.
02-12-15
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵎⴷⴰⵢ ⵙⴰⵎⵉ ⴱⵓⵄⵊⵉⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ15 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ 4 ⴰⵔ 12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ