Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:55

ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ 2017 (ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵓⵡⵉ, ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 12, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵔⵙⵔ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ (ⵙⵉ ⴷⵉ ⵊⵉ), ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, (ⵉⴳⴰ), ⵙⴳ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴰ.

ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ, ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵉⵣⴷⵖⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵄⵉⵙⴰ ⵎⵅⵍⵓⴼ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.