Maghreb Arab Press

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⴷⵢⴰⵣ ⵓⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ "ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ 2017"

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ, ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ "ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ 2017", ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⴷⵢⴰⵣ ⵓⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⵔⴳⴰⵏⴰ 2017
08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵍⵎⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵖⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵄⵉⵙⴰ ⵎⴰⵅⵍⵓⴼ, ⵎⴰⵙ "ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⵜⵔⴰ, ⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ, ⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵜⵉⵏⵏⵓⵊⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ".

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵏ ⵅⴰⵡⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵛⴰⵔ ⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵊⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵛⴽⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ  ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ, ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴷ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.