Maghreb Arab Press

ⵜⵕⵥⵎ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" "maparchives.ma", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ "maparchives.ma", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.
ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ maparchives.ma, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ
17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵉⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ, ⵉⵎⵍⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 3,9 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ, ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⴰⴷ 47.500 ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⴷ 16.300 ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷⵏ, ⴷ 10.500 ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ, ⴷ 4.500 ⵜⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.