Maghreb Arab Press

ⵜⵕⵥⵎ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ "ⵎⴰⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ"

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ (ⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⵙ "ⵎⴰⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ.
ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ
05 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⵜⴽⵛⵎ "ⵎⴰⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ" ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵜⴰⵏⵙⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21, ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵃⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ "MAPB", ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ "ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ" (mapnews).

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.