Maghreb Arab Press

ⵜⵔⴰ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⴷ «ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⴷ «ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ».
ⵜⵔⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⴷ «ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)
08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ « ⵜⴰⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟⵜ », ⵍⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵜⵎⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙ « ⵏⴷⴷⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⵜⵓⵚⴽⴰⵏ »ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⴽⵓⵍ ⵏⵏⵅ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ21 ».

ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙ « ⵏⵏⴳⴰ ⴽⵓⵍⵏⵅ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ21 », ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵉ ⵎⵢⴰⴷ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ « ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵙⵏⴼⵍ ⴽⵓⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.