Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:51

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018

ⴷⵓⴱⴰⵢⵢ  -  
ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018.
ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018
30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⴽⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⵍ ⵎⴰⴽⵜⵓⵎ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢⵢ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢⵢ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ - ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴷⴷⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ 10.5 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎⴷⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵕⴰⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵄⵍⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵜⴰⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ « ⵍⵉⵅⵍⴰⵚ » ⵙⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ», ⵓⵍⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵟⵡⵉⵕⵇⵉ ⵙⴳ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.