Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:58

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ “ⵏⵜⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵉⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴳⵔ 24 ⴷ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ .
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵜⵡⵓⵕⵏ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⴷⵉⴽⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⴷ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.