Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:05

ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ : ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵏⵓⵕ » ⵉⵜⵜⵓⵎⵣⵏ ⵙⴳ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵏⵣⵉⵏ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵏⵓⵕ », ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵣⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵏⵣⵉⵏ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ.
ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ : ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵏⵓⵕ » ⵉⵜⵜⵓⵎⵣⵏ ⵙⴳ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵏⵣⵉⵏ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵜⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵄⴱⴷⵕⵥⵥⴰⵇ ⵣⵉⵜⵓⵏⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ, ⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ "ⴷⴰⵄⵉⵛ".

ⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⴽⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ: « ⵏⵓⵕ, ⵎⴰⵅ ⵓⵔ ⵏⵏⵅ ⵛⵉ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ? », ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵇⵙⴰ ⵉⵎⴼⵕⵕⵊⵏ. ⵉⵔⴰ ⵡⵎⴳⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵙⵉ : "ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ?".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.