Maghreb Arab Press

ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵜⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵜⵥⴹⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵜⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⴰⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵜⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ
02 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ.

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.