Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ

ⵜⴰⵚⵚⵡⵉⵔⵜ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵚⵚⵓⵕⵜⵉⵏ ⴰⵔ 11 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵢ ⵡⴱⵔⴰⵣ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵚⵓⴼⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».
ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ
10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴷ ⴰⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵚⵓⴼⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ « ⵍⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ » ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⴽⵉⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⴷⴽⴽⵯⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵉⵛⵡⴰⵕ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴳ ⵓⵙⵢⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ, ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵏⴽⵎⴰⵔ ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵚⵓⴼⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.