Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ‌), ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⴰⵜ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ
13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵕⴹ ⵏ 11 ⵓⵎⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵇⴱⵍⵏ, ⵓⴳⵉⵏⵜ ⴽⵕⴰⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.