Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ: ⵜⴰⵎ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ « ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ « ⴼⵉⵛⵜⴰ », ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵎⵣ ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵖⵣⵣⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ.
ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ: ⵜⴰⵎ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ "ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⴰⵡⵏⴳⵎ ⴷ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ" ⵎⴰⵙ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵏ ⴳⴰⵏ: « ⴰⴷⴷⵓⵔ » ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⵢⴷⵓ, ⴷ "ⵎⴰⵄⵕⴰⴽⴰⵜ ⵍⵊⴰⵣⴰⴻⵉⵔ ⵍⵄⴰⵚⵉⵎⴰ" ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⴰⵍⴽ ⴱⵏⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴷ « ⵥⴰⵀⵕⴰⵜ ⵃⴰⵍⴰⴱ » ⵏ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵕⵉⴹⴰ ⴱⴰⵀⵉ, ⴷ « ⵢⴰ ⵄⵓⵎⵕⵉ » ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵀⴰⴷⵉ ⵣⴰⴽⴽⴰⴽ.

ⴷ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ « ⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ » ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⴼⴰⵏ ⵍⵓ, ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ « ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴽⵉⵏ » ⵏ ⴰⵏⴷⵔⴰ ⵙⵉⵔⵊ, ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵜⵛⴰⴷⵉ « ⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ » ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵀⴰⵕⵓⵏ, ⵓⵍⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ « ⴼⵔⵉⵜⵣ ⴱⴰⵡⵕ » ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⵍⴰⵕⵚ ⴽⵕⵓⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.