Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:05

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ   -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ14 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵜ.
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ
06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ ⴷⵔⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⴱⵖⵕ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⵔ « ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵍ ».

ⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ « ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴰⵎⵙⴽⵉⵏⴰ », ⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.