Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ » ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 19 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ  -  
ⵔⴰⴷ ⵙⵏⵓⴱⴳⵏⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵍⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 19 ⵖⵓⵛⵜ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⴳⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ, ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⵎⴹ, ⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ.
ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ » ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 19 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ
10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ, ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 13, ⴷ ⵉⵣⵔⴽ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴷⴰⵔⵏ ».

ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵕⴽⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ ⴷ ⵔⴳⴳⴰⴷⴰ ⴷ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ ⴷ ⴹⵇⵇⴰ ⵍⵎⵕⴰⴽⵯⵛⵢⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.