Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:45

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ" ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎⵉⵏ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ" ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ, ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ »
31-10-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ", ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ » ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ
30-10-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 5 ⴷ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵉⵏⵉⵎⵉ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018
30-10-18
ⴷⵓⴱⴰⵢⵢ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⴰⵎⵊⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ « ⵜⴰⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ » ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ "ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ" ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ
26-10-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵙⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ "ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⴷⵊⴰⵣ"
26-10-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ "ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⴷⵊⴰⵣ" ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴰⵡⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵣⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⵜⵜⴳⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵇⵕⵕⴰⴱ ⵙ ⵢⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ: ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
24-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⴰ ⵢⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ