Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:11

ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ "ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⵢⵉⵔⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴰⴷ, ⴳ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵙⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵥⵉⵕⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⵖⴰⵏⵜ ⵏ "ⴱⵢⵉⵔ ⴱⵓⵔⴷⵢⵓ" ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⵟⵟⴰⴼⵏⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ, ⵎⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ( 7 ⴷ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ)‌, ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ "ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ", ⴷ "ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ", ⴷ "ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ", ⴷ "ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.