Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:19

"ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ" ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ

12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018
ⵏ : ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵙⴳⵏⴼⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ" ⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ "ⴼⵓⵍⵟⵉⵕ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵇⴱⵓⵔⵜ.
ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1774, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⵡⴰ ⵎⴰⵔⵉ ⴰⵔⵡⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⴼⵓⵍⵟⵉⵕ, ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ "ⵍⴰ ⴽⵓⵎⵉⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵥ", ⵜⵎⵍⴰ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵙⵏⵖⵛⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ".

ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵕⵓⵎⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⴱⵓⵍⵉⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵉⵜⵓⵙ ⵍⵉⴼⵢⵓⵙ, ⵉⵙ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ" ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵎⴰⴷ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ "ⵉⵎⵏⵖⵉⵏ ⵉⴱⵓⵏⵉⵇⵉⵏ" ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳⵔ ⵕⵓⵎⴰ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵇⵕⵟⴰⵊ.

ⵜⵙⴰⵀⵍ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ" ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴼⴰⵇⵙ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵔⵔⴰ ⵕⵓⵎⴰ ⵙⴼⴰⵇⵙ ⴳ ⵓⵎⵜⵡⵉ ⴳ -203, ⵜⵙⴰⵀⵍ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ" ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵕⵓⵎⴰ. ⵎⴰⵛ ⵕⵓⵎⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⴼⴽ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ" ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵔⵜ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵏⵥⴰ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ. ⵜⵓⴳⴰ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ" ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵡⴰ ⵡⵙⵜⵛⵉ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵜ 32 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴽⴰ.

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵓⵔⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⴼⵓⵍⵟⵉⵕ ⴷ "ⴱⵢⵉⵔ ⴽⵓⵕⵏⵉⵢ", ⴷ ⴽⵍⴰⵏ ⵜ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ "ⵕⴰⵎⴱⵕⴰⵏⵜ" ⴳ 1634 ⴷ ⵊⵢⵓⴼⴰⵏⵉ ⴱⴰⵜⵉⵙⵜⴰ ⴱⵉⵜⵓⵏⵉ (ⴳⵔ 1716 ⴷ 1720).

ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ" ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.