Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:50

ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵏⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏⵜ

12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018
ⵏ : ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⴳⵏⴼⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵅⴼ ⵜⵏⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳⵔ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵏⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⵏⵖⴷ ⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⵉⵚⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ.
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵏⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵢⵓⵔⴰ ⵡⵎⴰⵔⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵍⴷⵎⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵣⵓⵏⴷ "ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ" (ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ 2009, ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011), ⴷ "ⵜⵓⵜ ⵏⵉⵏ ⵣⵓ" (ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ 2011) ⴷ "ⵡⵉ ⴳ ⵉⵙⴽⵎⴹⵏ ⵜⴼⵓⵢⵜ" (ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ 2016).

ⵎⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⵓⵍⵍⵓ ⵢⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵔⴰⵔ ⵉⵙ ⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ" ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, "ⴼⵓⵍⵟⵉⵕ".

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵉ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ "ⴼⵓⵍⵟⵉⵕ" ⵅⴼ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱⴰ" ⴷ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵏⵏⵖⵛⴼⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⴳⵉ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷ, ⵉⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵢⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵙⵜ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵣⴰⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ "ⵉⴳⵍⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ" ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵢⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.