Maghreb Arab Press

ⵖⵜⵙⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ "ⵉⵔⵏⴰ" ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵖⵜⵙⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵉⵔⵏⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.
ⵖⵜⵙⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ
08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ "ⵉⵔⵏⴰ", ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴹⵕⵉ ⵇⴰⴽⵡⴰⵢⴰ. ⵉⴳⴳⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵉ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ (ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵍⵉⵣⵉ ⵏⵖⴷ ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ).

ⵔⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉⵙⴽⵉⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵣⴹⴰⵕⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.