Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:01

ⵖⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵖⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ.
ⵖⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵥⴻⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 16-26 ⵏ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⴳⵣ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⴰⴷⴷⵓ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵣ ⴳⵉⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵔ ⵉⴱⵔⵍⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵍⴱⵕⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ .

ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⴳ .
ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002 .ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.