Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   16:03

ⵕⵕⴱⴰⵟ... ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ : « ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴳⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ».
ⵕⵕⴱⴰⵟ... ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⵔⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵓⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⴱⵏⵢⵓⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵓⴳⴳⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵉⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⵙ ⵚⵍⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵍⵉⵣⵕ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵖⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.