Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:26

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴼⵉⴷⵢⴰⴱ).
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ
19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ 17 ⴷ 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ « ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ », ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵛⵔⴽⵏⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵜⵜⵓⴳ ⴷ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵉⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ (ⴼⴰⴱⴰ), ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⴰⵢⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.