Maghreb Arab Press

ⵔⵏⵓⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ

ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ  -  
ⵜⵔⵏⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ (ⵙⴳ 3 ⴰⵔ 7 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ) ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ.
ⵔⵏⵓⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ
05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⴰⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵏⴳⴰⵍ, ⴷ ⵜⴰⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵜⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵙⵙⵉⵏⴰⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵉ ⴳ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ».

ⵙⴼⵙⵙⵔⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵄⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵍⵇⴰⴱⴰⵙ" ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.