Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵏ ⵜⵓⴳⵉ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵚⵚⵟⴰⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
02 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵕⵛⵃⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵏ ⵜⵓⴳⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ « ⴳ ⵍⴰⵄⴰⵍⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ », ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ "ⴷⵔⴰⵎⴰⵣⵉⵖ" ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ « ⵜⵉⵙⴰⵜⵉⵏ », ⵜⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉ ⵙ « ⴰⵍⵡⴰⵏ ⵛⵛⴰⵡⵇ », ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ "ⵎⴰⵡⴰⵀⵉⴱ ⵔⵔⵉⴼ" ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏⵏⵙ « ⵍⴰⴽⴰⴱ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.