Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ-ⵉⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ", ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ-ⵉⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ", ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ", ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ-ⵉⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ, ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019
29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ-ⵉⵏⵢⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ", ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵓⴼⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⵎⵇⵕⵟ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ" ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵎⴰⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵎⵎⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵕ ⴷ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵎⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵇⵇⵉⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⴳⵓⵎⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵙⵎⵓⵙⵙ ⵉⵎⵏⵣⴰⵡⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.