Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ « ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ « ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ « ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ « ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ
10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⴰⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵏⴰ, ⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ « ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ » ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵎⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵎⵎ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵏⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵣⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.