Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:50

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ "ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ" ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ
26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ "ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ", ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⵎⵎ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵅⵎⵓⵎ ⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ .

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ: ⵉⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ ⴰⵏⴰⵡ », ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.